Hírlevél2018-10-05T12:32:22+00:00

Feliratkozás a hírlevélre

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

    1.     A Tájékoztató célja, hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Napfényes Étterem Kft. (továbbiakban: Étterem) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és az Étterem adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Étterem, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Tájékoztató a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Étterem különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

    2.     AÉtterem által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés területei

Weboldalaink (www.napfenyesetterem.huwww.napfenyesprogramok.hu) és Facebook oldalunk (https://www.facebook.com/NapfenyesEtterem/) látogatása során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

    2.1.  Hírlevélre történő feliratkozáskor és hírlevél küldésekor a Felhasználó által kötelezően megadandó természetes személyazonosító adatai: név, e-mail cím

A hírlevél küldésre a Felhasználó a honlapon a jelen tájékoztató elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. Az Étterem az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet.

    2.2.  Az éttermi, rendezvénytermi, vagy főzőtanfolyami tevékenységeink iránt e-mailben, telefonon, Facebook oldalon érdeklődő természetes személyek adatai: név, telefonszám, email-cím (amennyiben azokat az érdeklődő a rendelkezésünkre bocsájtja)

A honlapunk használata során a Felhasználó személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulását adta. Adataihoz csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá, és azokat kizárólag a részünkre nyújtott szolgáltatás teljesítése körében, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelik, harmadik személynek nem továbbítják.

    2.3. A webszerver szolgáltatója kezeli a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatait, melyek a honlap használata során generálódnak és melyeket az Étterem rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíthet, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Webszolgáltatónk: Gyümölcstárhely – Lanten Bt.

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/B 1/III.

Adószáma: 25138205-2-07

Cégjegyzékszáma: 07-09-025725

Weboldala: www.gyumolcstarhely.hu

E-mail címe:  ugyfelszolgalat@gyumolcstarhely.hu

Telefonszáma: +36-22-78-76-74

            2.4. Google Analytics

Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Vagyis az adatok anonimizálva vannak. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Google Analytics szolgáltatását a használat engedélyezését követően kikapcsolja azokra az esetekre, amikor meglátogat egy weboldalt. További információt erről a következő linken érhet el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

            2.5. A jegyvásárlási tranzakcióhoz és beléptetéshez kapcsolódó adatkezelés a Napfényes Rendezvényterem és a Napfényes Főzőtanfolyamok programjaira

 

A www.napfenyesprogramok.hu oldalon az “online jegyvásárlás” menüpont az InterTicket Kft. által működtetett www.jegy.hu oldalra mutat. Az online jegyvásárlásra az InterTicket Kft. adatkezelési szabályzata vonatkozik.

A Szolgáltató neve: InterTicket Kft.

Székhelye és postai címe: 1139 Budapest, Váci út 99. 6.emelet

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766

Adószáma: 10384709-2-41

E-mail címe: jegy@jegy.hu

Honlapjának címe: www.jegy.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-266-0000

Ügyfélszolgálat e-mail címe: jegy@jegy.hu

Telefax: +36-1-485-0345

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1139 Budapest, Váci út 99. 6.emelet, telefon: +36-1-266-0000, munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között, e-mail: jegy@jegy.hu

 

Az adatkezelés célja:

            – a rendezvényekre szóló belépőjegyek megvásárlása és a rendezvényeken való részvételi jogosultság közötti kapcsolat ellenőrzése

            – a belépőjegyek érvényességének ellenőrzése,

            – beléptetés,

            – az előadások módosulásával és elmaradásával kapcsolatos információk eljuttatása a jegyvásárlóhoz,

            – az előadással kapcsolatos panaszok és ügyfélszolgálati igények kezelése,

            – az érintettnek szükséges mértékű beazonosítása,

            – az érintettek egymástól való megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintettel kötött szerződés (online megrendelés) teljesítése, jogvita esetén az adatkezelő jogos érdeke.

Kezelt adatok köre:

            – az érintett vezeték és keresztneve;

            – az érintett e-mail címe (a jegyek elektronikus kiküldése esetén);

            – az érintett telefonszáma (amennyiben azt az érintett megadja);

            – az érintett által megadott számlázási cím

            – a jegyvásárlási tranzakció száma és időpontja;

            – a megvásárolt jegyek száma és értéke; a megvásárolt jegyekhez kapcsolódó rendezvények műsora, időpontja, helyszíne

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama a jegyvásárlási tranzakcióhoz és beléptetéshez kapcsolódó adatkezelés során, a jegyvásárlási tranzakcióban szereplő legutolsó előadás időpontját követő 15 naptári nap (feltételezhetően a rendezvény látogatója a megadott 15 nap alatt megteszi a beléptetéssel vagy a rendezvénnyel kapcsolatos panaszait). Amennyiben az érintett a jegyvásárlási tranzakcióval és/vagy a beléptetéssel kapcsolatosan jogvitát kezdeményez, úgy az adatkezelés a jogvita időtartamára terjed ki.

 

            3. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók önkéntes hozzájárulása, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

A Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozáskor tevőlegesen, ennek hiányában a honlap bármely oldalának meglátogatásával elfogadja a jelen tájékoztató adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen tájékoztató szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

 

            4. Adatkezelő személye

 

Az adatkezelést az Étterem végzi.

Név: Napfényes Étterem Kft.

Cím: 1125 Budapest, Lóránt út 8/b. III./3.

Adószám: 14686735-2-43

Email: info@napfenyesetterem.hu

Telefon: +36 20 311 0313

Honlap: www.napfenyesetterem.hu, www.napfenyesprogramok.hu

 

            5. Adatkezelés időtartama

Az Étterem az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig kezeli.

 

            6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó személyes adatainak megismerésére az Étterem tisztségviselői, továbbá az Étterem munkavállalói és alvállalkozói, megbízottjai jogosultak.

 

            7. Más weboldalakra mutató hivatkozások

Az Étterem weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja az Étterem honlapját és azon kívül található tartalmakhoz fér hozzá. Az Étterem nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. Az Étterem nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az Étterem az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

 

            8. Az érintettek jogairóés jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti az Étteremnál:

    •       tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

    •       személyes adatai helyesbítését;

    •       személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A Felhasználó az Étterem székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat az Étteremmel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 

            9. Adatbiztonság

Az Étterem gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Étterem által kezelt személyes adataihoz. Ennek érdekében az Étterem megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

Amennyiben az Étterem a Felhasználó Étterem által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles az Étteremmel együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat az Étteremnak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

Szeretnéd a napi menüt rendszeresen megkapni? Értesülj újdonságainkról és híreinkről időben. Iratkozz fel az e-mail értesítőnkre!

Értesítést kérek!

Az „Értesítést kérek!” gombra kattintással hozzájárulsz, hogy a megadott elérhetőségeidre a Napfényes Étterem Kft. rendezvénytermi programokat,
valamint a termékeit és szolgáltatásait népszerűsítő hírleveleket küldjön, illetve hogy a megadott adataidat e célból kezelje.
Kijelented, hogy jelen hozzájárulásod visszavonásával és a megadott adataid kezelésével kapcsolatban az Adatkezelési tájékoztatóban írt tájékoztatást elolvastad és tudomásul vetted.

2020. január 25., szombat
Séfünk ajánlata   
•  Erőleves polentával, zöldséggyöngyökkel   zellert tartalmaz 690 Ft
•  Kijevi töltött szejtán brokkolival, jázmin rizzsel, Ezersziget öntettel   glutént tartalmazszóját tartalmazzellert tartalmaz 2300 Ft
•  Banánkrémes palacsita házi nutellával   glutént tartalmazszóját tartalmazdióféléket tartalmaz 1000 Ft
25 January 2020, Saturday
Chef's choice   
•  Consommé with polenta and vegetable pearls   zellert tartalmaz 690 HUF
•  Kijev seitan with broccoli, jasmire rice and Thousand Island Dressing   glutént tartalmazszóját tartalmazzellert tartalmaz 2300 HUF
•  Crêpes filled with banana cream, served with homemade nutella   glutént tartalmazszóját tartalmazdióféléket tartalmaz 1000 HUF
2020. január 26., vasárnap
Séfünk ajánlata   
•  Erőleves polentával, zöldséggyöngyökkel   zellert tartalmaz 690 Ft
•  Kijevi töltött szejtán brokkolival, jázmin rizzsel, Ezersziget öntettel   glutént tartalmazszóját tartalmazzellert tartalmaz 2300 Ft
•  Banánkrémes palacsita házi nutellával   glutént tartalmazszóját tartalmazdióféléket tartalmaz 1000 Ft
26 January 2020, Sunday
Chef's choice   
•  Consommé with polenta and vegetable pearls   zellert tartalmaz 690 HUF
•  Kijev seitan with broccoli, jasmire rice and Thousand Island Dressing   glutént tartalmazszóját tartalmazzellert tartalmaz 2300 HUF
•  Crêpes filled with banana cream, served with homemade nutella   glutént tartalmazszóját tartalmazdióféléket tartalmaz 1000 HUF

* Nem gluténmentes környezetben készült, hozzáadott glutént nem tartalmaz.
Napi ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. A változtatás jogát fenntartjuk!
* Made in an environment containing gluten, contains no added gluten.
Our daily offers have limited availability. We reserve the right to make changes!

Jelmagyarázat:
glutént tartalmaz glutént tartalmaz
szóját tartalmaz szóját tartalmaz
zellert tartalmaz zellert tartalmaz
mustárt tartalmaz mustárt tartalmaz
dióféléket tartalmaz dióféléket tartalmaz
szezámmagot tartalmaz szezámmagot tartalmaz
mogyorót tartalmaz mogyorót tartalmaz

Napfényes Étterem és Cukrászda
Napfényes Restaurant and Confectionery

1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
(a Veres Pálné és a Curia utca sarkán
/ on the corner of Veres Pálné and Curia street)
Telefon/Telephone: 06-20-311-0313
Nyitva tartás: H–V 12:00–22:30
Open: Monday-Sunday 12:00 – 22:30
Konyhazárás / Kitchen closes: 22:00

Navigáció – Napfényes Étterem és Cukrászda

Napfényes Étterem és Cukrászda – Vegán, vegetáriánus étterem