(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Adatkezelő azonosítása

A https://napfenyesetterem.hu/ internet címen elérhető webhelyet a

NAPFÉNYES ÉTTEREM Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.

 

rövidített név: NAPFÉNYES ÉTTEREM Kft.

székhely: 2083 Solymár, Mészégető u. 36.

postacím: 2083 Solymár, Mészégető u. 36.

telephely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. (Napfényes Étterem Kft. – bejárat: Curia utca – Veres Pálné utca sarok).

cégjegyzékszám: 13-09-208509

adószám: 14686735-2-13

e-mail cím: info@napfenyesetterem.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 

 1. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

 

 • Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR) és

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

rendelkezései alapján kezeli.

 • Jelen tájékoztató hatálya a https://napfenyesetterem.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webhelyen leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

 

 • Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket, szolgáltatást megrendelő természetes személyek.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja 

 

 • Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

 • A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

 

 • Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat Felhasználó.

 

 1. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

 • Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

 

 • Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

 

 1. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

 • Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

– neve

– e-mail címe,

– a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

 • Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

 • üzenet írása a weboldalon,
 • e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
 • a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 7. és 8. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

 1. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevélre feliratkozásra szolgáló „Iratkozz fel értesítőnkre” adatlap kitöltésével, az érdeklődési körének megfelelő témák bejelölésével majd a hozzájáruló nyilatkozat melletti jelölőnégyzet bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

 

Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

 • Kezelt adatok körének meghatározása:

– név

– e-mail cím.

 • Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

 1. Étel megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: az e-mail üzenet vagy telefonhívás útján megrendelést leadó Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

 • Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

A Felhasználó
– számlázási neve

– számlázási címe
– telefonszáma
– e-mail címe (e-mail útján történő megrendelés leadás esetén)
– szállítási cím (kiszállítás kérése esetén)
– megrendelt termék(ek) megjelölése
– megrendelt termék(ek) vételára
– átvétel/kézbesítés módja
– fizetési mód
– megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk
– megrendelés időpontja
– fizetés időpontja

– adószámmal rendelkező megrendelő esetén adószám.

 • Az adatkezelés célja: A megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése. Ennek kapcsán a megrendelt ételek kiszállítása (cím, kézbesítés egyeztetéséhez szükség esetén telefonszám), illetve a megrendelésről kiállítandó számlán kötelezően rögzítendő adatok rögzítése.

 

 • Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart.

A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei – Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli.

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

 1. Tanfolyamra jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen a „Főzőtanfolyamra jelentkezés” adatlap kitöltésével és elküldésével tanfolyamra jelentkező Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

 • Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

A Felhasználó
– neve

– számlázási neve

– számlázási címe
– telefonszáma
– e-mail címe
– tanfolyam megjelölése
– tanfolyam díja
– fizetési mód
– Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a tanfolyam teljesítéséhez szükséges információk
– jelentkezés időpontja
– fizetés időpontja

– adószámmal ren